Regulamin

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ bauter.eu z [02.2021r.]

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej [SYSTEM BAUTER];
5. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bauter.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BAUTER a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Strony;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://bauter.eu.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Strona internetowa, działająca pod adresem: https://bauter.eu, prowadzony jest przez BAUTER sp. z o.o.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
-zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony internetowej;
-warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów i usług dostępnych w ramach strony internetowej;
-warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej;
-zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach strony internetowej.
2.5 Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
2.6 W celu korzystania ze strony internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BAUTER sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bauter.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Strony internetowej
3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej jest rejestracja w jej ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 BAUTER sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze strony internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji na stronie internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów strony internetowej bauter.eu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez BAUTER sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię BAUTER.
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze strony internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BAUTER.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, strona internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla BAUTER sp. z o.o.
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej należy wejść na stronę internetową https://bauter.eu, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.3 Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równo znacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze strony internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” .
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BAUTER Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.11 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bauter.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4.12 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin strony internetowej) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa
5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską wybraną przez klienta spośród proponowanych przez bauter.eu opcji dostawy. Koszty dostawy wyszczególnione są na stronie w pod nazwą “Wysyłka” . Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta poprawnego Zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności
6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 04 1020 1068 0000 1202 0162 1937, BAUTER sp. z o.o., Sedranki 17 N, 19-400 Olecko,
b) płatności w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu bauter.eu
c) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy
7.1 Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
7.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BAUTER, Sedranki 17 N, 19-400 Olecko, e-mail: kontakt@bauter.eu, tel. 87 777 00 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 BAUTER jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@bauter.eu. BAUTER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
8.3 BAUTER jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 BAUTER podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BAUTER o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu strony Internetowej.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sedranki 17 N, 19-400 Olecko, mailowo pod adres kontakt@bauter.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony.
9.5 BAUTER zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
10.1 Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.2 W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAUTER a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAUTER a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BAUTER.
10.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

BUY NOW